Tháng: Tháng Tư 2019

CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ

Bài viết hữu ích

Theo điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung theo điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC xác định thu nhập chịu thuế cụ thể như sau: Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch...

Continue Reading

Cách tính thuế TNDN phải nộp

Bài viết hữu ích

Căn cứ vào TT96/2015 TT-BTC sửa đổi bổ sung Khoản 1 điều 3 Thông tư số 78/2014TT- BTC về Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau: Thuế TNDN phải nộp   =   (Thu nhập tính thuế...

Continue Reading

Liệu người lao động trong thời gian thử việc có phải khấu trừ thuế TNCN hay không?

Trả lời công văn số 01CV/2017 ngày 25/6/2018 của Công ty TNHH Silver Mountain Logistics (Viet Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: – Căn cứ Điều...

Continue Reading
0988 690 996