Chuyên mục: Bài viết hữu ích

CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ

Bài viết hữu ích

Theo điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung theo điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC xác định thu nhập chịu thuế cụ thể như sau: Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch...

Continue Reading

Cách tính thuế TNDN phải nộp

Bài viết hữu ích

Căn cứ vào TT96/2015 TT-BTC sửa đổi bổ sung Khoản 1 điều 3 Thông tư số 78/2014TT- BTC về Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau: Thuế TNDN phải nộp   =   (Thu nhập tính thuế...

Continue Reading
0988 690 996
Chat với chúng tôi