Chuyên mục: Nguyên tắc hạch toán theo Thông tư 200

Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên...

Continue Reading
0988 690 996
Chat với chúng tôi