Company News

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại nào?

   Theo Khoản 1, Điều 5,  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018  của Chính phủ quy định: Hóa đơn điện tử bao gồm Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, các loại hóa đơn khác như tem điện tử, vé điện tử….

 

 

1. Hóa đơn giá trị gia tăng
“Hóa đơn giá trị gia tăng” là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

 

2. Hóa đơn bán hàng
“Hóa đơn bán hàng” là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

 

3. Các loại hóa đơn khác
 Gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Chi tiết điều 6 Nghị định này xem tại đây: Điều 6.Nghị định 119/2018/NĐ-CP

 

 

Chú ý:
         Trong nghị định 119/2018 cũng chỉ rõ: 
– Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải tuyệt đối đảm bảo sự trùng khớp giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi. Nói cách khác, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi chính là “bản sao” của hóa đơn điện tử được chuyển đổi.
– Sau khi hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy sẽ chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định về kế toán của pháp luật, về giao dịch điện tử của pháp luật và không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. Tuy nhiên, trường hợp này sẽ thay đổi khi hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định.

 

 

Các bài viết liên quan: Những điều cần biết về Hóa đơn điện tử, Thủ tục đăng ký phát hành Hóa đơn điện tử lần đầu

 


CÔ QUỲNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi