Company News

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Trường hợp 1: Sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác => không ảnh hưởng đến tiền thuế

Chưa kê khai

Thông báo cho người mua về sai sót và ko phải lập lại hóa đơn

Đã kê khai

Bên bán thông báo với Cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

 

 

Trường hợp 2: Trường hợp hóa đơn sai về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng.=> ảnh hưởng đến số thuế

Đã giao cho người mua chưa kê khai

+) Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn điện tử sai sót.

+)  Hóa đơn điện tử thay thế cần có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày tháng năm”.

+)  Người bán ký số, ký điện tử lại và gửi cho người mua.

Đã kê khai

+ Thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư TT 68/2019/TT-BTC. (Bảng kê dữ liệu hóa đơn).

+ Lập hóa đơn mới thay thế cho người mua

 

 Trường hợp 3: Trường hợp lập hóa đơn điện tử sai nhưng do cơ quan thuế phát hiện có sai xót

+ Cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn điện tử sau khi nhận dữ liệu thì sẽ thông báo đến cho người bán theo Mẫu số 05 (Phụ lục NĐ 119/2018 ) => để người bán kiểm tra sai sót.

+ Trong vòng 2 ngày người bán phải thông báo lại với cơ quan thuế theo Mẫu 04 (Phụ lục NĐ 119/2018 ) về việc hủy hóa đơn điện tử nếu có

+ Nếu người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử thì lập bản khác thay thế để gửi cho bên mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế.

Nếu người bán không thông báo với Cơ quan thuế thì Cơ quan thuế sẽ tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót để bên bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Hình 1.1: Mẫu 04- Thông báo khi có sai sót về hóa đơn

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi