Company News

Một số nội dung trong hóa đơn mà kế toán cần phải biết

Bài viết hữu ích, Tài liệu về hóa đơn

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HÓA ĐƠN MÀ KẾ TOÀN CẦN PHẢI BIẾT

1, Về ký hiệu mẫu số hoá đơn

Ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự

  • 2 ký tự đầu thể hiện loại hoá đơn
  • Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hoá đơn
  • 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn
  • 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.
  • 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Ví dụ:

– Mẫu số: 01GTKT3/001: (01: Đây là loại hóa đơn GTGT; GTKT: Đây là hóa đơn giá trị gia tăng; 3: Hóa đơn này có 3 liên; 001: Đây là Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn GTGT có 3 liên)
– Mẫu số: 01GTKT0/001: (01: Đây là loại hóa đơn GTGT; GTKT: Đây là hóa đơn giá trị gia tăng; 0: Hóa đơn này có 0 liên; 001: Đây là Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn GTGT có 0 liên)

 

2, Về các loại hoá đơn gồm:

– Hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT (dùng cho các đơn vị áp dụng PP tính thuế khấu trừ)
– Hoá đơn bán hàn 02GTTT (Dùng cho các Cty áp dụng PP tính thuế trực tiếp)
– Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan). 07KPTQ
– Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:

  • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 03XKNB
  • Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý. 04HGDL

3, Về Ký hiệu hoá đơn:

Ký hiệu hoá đơn:

Ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

  • 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hóa đơn.

Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;

  • 3 ký tự cuối cùng thể hiện năm thông báo phát hành hoá đơn và hình thức hoá đơn.

Năm thông báo phát hành hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành;

Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 ký hiệu:

E: Hoá đơn điện tử,

T: Hoá đơn tự in,

P: Hoá đơn đặt in;

– Giữa hai phần được phân cách bằng dấu gạch chéo (/).

KT/18E: (KT: là ký hiệu hóa đơn; 18: hóa đơn tạo năm 2018; E: là ký hiệu hóa đơn điện tử)
KT/17T: (KT: là ký hiệu hóa đơn; 17: hóa đơn tạo năm 2017; T: là ký hiệu hóa đơn tự in)
AA/16P: (AA: là ký hiệu hóa đơn; 16: hóa đơn tạo năm 2016; P: là ký hiệu hóa đơn đặt in)

 

4, Về số thứ tự hoá đơn:

– Ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hoá đơn, bao gồm 7 chữ số.

 

5, Về liên hoá đơn:

– Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Giao cho người mua
Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định.
– Riêng hóa đơn điện tử sẽ được mặc định là: 0

CÔ QUỲNH KẾ TOÁN

 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi