Company News

Mức phạt khi nộp chậm tiền Thuế

 

 

Thời hạn Số tiền phạt
Trước ngày 1/1/2015

–       Số ngày chậm nộp < 90 ngày

 

–       Số ngày chậm nộp > 90 ngày

 

–       Số tiền phạt=Số thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày nộp chậm

–       Số tiền phạt=Số thuế chậm nộp x 0,07% x (Tổng Số ngày chậm nộp – 90)

Từ ngày 1/1/2015

 

–       Số tiền phạt=Số thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày nộp chậm
Từ ngày 1/7/2016 –       Số tiền phạt=Số thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày nộp chậm

 

 

 

 

Lưu ý:

  • Số ngày chậm nộp Thuế ( bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp Thuế ghi trong thông báo, hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước.
  • Trường hợp kê khai điều chỉnh bổ sung:

“Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5733/TCT-KK ngày 12/12/2016 hướng dẫn “Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định của kỳ trước đó làm giảm số thuế phải nộp thì tính tiền chậm nộp từ thời điểm khai bổ sung hồ sơ khai thuế đến thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước được xác định theo số thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế bổ sung. Tiền phạt chậm nộp đã tính trước đó (từ thời điểm sau hạn nộp của hồ sơ khai thuế chính thức đến thời điểm người nộp thuế khai hồ sơ khai thuế bổ sung) không thực hiện tính lại trừ trường hợp khai bổ sung quyết toán năm hướng dẫn tại tiết a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.”. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.”

(Theo Công văn 5352/TCT-KK ngày 21/11/2017 của Tổng cục thuế)

 

 


CÔ QUỲNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi